Honorary Presidents of IAS-AS

Cəlal Əlirza oğlu Əliyev - Azərbacan Respublikasının Milli Məclisinin üzvü, akademik, BEA AB Fəxri Prezidenti (2001-2009).Jalal Alirza oglu Aliyev - Member of the Milli Majlis (Parliament) of the Republic of Azerbaijan, Academician, Honorary President of the IAEA (2001-2009).
Cəlal Əlirza oğlu Əliyev - Azərbacan Respublikasının Milli Məclisinin üzvü, akademik, BEA AB Fəxri Prezidenti (2001-2009).Jalal Alirza oglu Aliyev - Member of the Milli Majlis (Parliament) of the Republic of Azerbaijan, Academician, Honorary President of the IAEA (2001-2009).
Murtuz Nəcəf oğlu Ələsgərov - Azərbacan Respublikasının Milli Məclisinin Sədri (1996-2005), professor, BEA AB Fəxri Prezidenti (2010-2012).Murtuz Najaf oglu Alasgarov - Chairman of the Milli Majlis (Parliament) of the Republic of Azerbaijan (1996-2005), Professor, Honorary President of the IEA EU (2010-2012).
Murtuz Nəcəf oğlu Ələsgərov - Azərbacan Respublikasının Milli Məclisinin Sədri (1996-2005), professor, BEA AB Fəxri Prezidenti (2010-2012).Murtuz Najaf oglu Alasgarov - Chairman of the Milli Majlis (Parliament) of the Republic of Azerbaijan (1996-2005), Professor, Honorary President of the IEA EU (2010-2012).
Ziyad Abbas oğlu Səmədzadə - AMEA akademiki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri, BEA AB Fəxri Prezidenti (2015-ci ildən indiyə qədər).Ziyad Abbas oglu Samadzade - Academician of ANAS, Chairman of the Committee on Economic Policy, Industry and Entrepreneurship of the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan, Honorary President of the IEA AB (since 2015).
Ziyad Abbas oğlu Səmədzadə - AMEA akademiki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri, BEA AB Fəxri Prezidenti (2015-ci ildən indiyə qədər).Ziyad Abbas oglu Samadzade - Academician of ANAS, Chairman of the Committee on Economic Policy, Industry and Entrepreneurship of the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan, Honorary President of the IEA AB (since 2015).

Heads of Presidium

PRESIDENT
Khalilov Elchin Nusrat Academician of IAS, Academician of ​Russian Academy of Natural Sciences, Doctor of geological and mineralogical sciences, Professor, President   of   Global Network for the Forecasting of Earthquakes, GNFE  (UK,  www.seismonet.com); Chairman of Board of World Organization for Scientific Cooperation (WOSCO, Germany, www.wosco.co); President of the International Committee on Global Geological and Environmental Change -"GEOCHANGE" (Germany)
https://www.wosco.co/about-geochange
Director of the Scientific and Research Institute for the Forecasting and Studying of Earthquakes (Baku, Azerbaijan).
FIRST VISE-PRESIDENT
Prof. Dr. Hajizadeh Elshan Mahmud
Head of the Department of Industry and Energy of the Cabinet of Ministers of Azerbaijan Doctor of economics. Professor.Academician of International Academy of Sciences H&E-AS.Academician of International Academy of Management.Academician of International Transport Academy.Foreign Member of the Russian Academy of Natural Sciences.Member of the International Union of Economists.Since 2019 he has been the head of the “Center of energy economics” of Azerbaijan State University of Economics - UNEC. He is the editor-in-chief of ENECO (Energy Economics) magazine.
VISE-PRESIDENT
Abbasov Ali Mahammad  - Academician of Azerbaijan National Academy of Sciences, Doctor of physical and mathematical  sciences,  Professor,  Honored  Scientist  of  Azerbaijan, General Director of the Institute of Management Systems of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Head of the Department of "Digital Economy and ICT" of the Azerbaijan State Economic University.  Minister of Communications and High Technologies of Azerbaijan (February 20, 2004 - November 12, 2015).
VISE-PRESIDENT
Veliyeva Mehbuba Nabi – Academician of IAS, ​Head of the Department of Azerbaijan Medical University, Doctor of pharmaceutical sciences, Professor, Honored teacher of the Azerbaijan Republic, head of the Department of Pharmaceutical Technology and Administration of Azerbaijan Medical University; Academician of the International Academy of the Turkish World; Academician of the European Academy of Natural Sciences; Deputy Chairman of the Pharmacopeia and Pharmacology Council of the Ministry of Health.     
   
Prof., Dr. Walter Kofler
The President of the International Council for Scientific Development (ICSD)International Academy of Science H&E
The Residency of the Presidium
​of the Azerbaijan Section of the International Academy of Science,
​Baku, Republic of Azerbaijan
MEMBERS OF PRESIDIUM OF IAS-AS H&E
 • Səmədzadə Ziyad Abbas oğlu - BEA-nın akademiki, AMEA akademiki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin  deputatı, Milli Məclisin İqtisadi siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq  Komitəsinin sədri, “İqtisadiyyat” qəzetinin  baş  redaktoru, Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının Azərbaycan Bölməsinin Fəxri PrezidentiBEA AB-nin İqtisadi elmlər bölməsinin sədri.
 • Samedzade Ziyad Abbas – Academician of IAS, ​Academician of Azerbaijan National Academy of Sciences, Doctor of economical science, Professor, Chairman of the Committee on Economic Policy, Industry and Enterprise, Editor-in-chief of "Economy" Newspaper,  Honorary President of Azerbaijan Section of International Akademy of Science H&E, Chairman of the Economic Sciences of Azerbaijan Section of IAS H&E.
 • Məmmədov Pərviz Ziya oğlu - BEA-nın akademiki, AMEA-nın akademiki, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor, Əməkdar Elm Hadimi, AMEA-nın Geologiya İnstitutunun laboratoriya  müdiri, AAK Yer Elmləri üzrə Ekspert Şurasının üzvü. Amerika Elmin İnkişafı Fondunun (CDRF) və Azərbaycan Dövlət Neft fondunun eksperti,  AMEA “Yer Elmləri” bölməsinin akademik-katibin müavini. ADNA-da və Geologiya İnstitutunda fəaliyyət qöstərən İxtisaslaşma Şuralarının sədr müavini. BEA AB-nin Yer Elmləri bölməsinin  sədri.
 • Mammadov Parviz Ziya - Academician of IAS, ​Academician of Azerbaijan National Academy of Sciences, doctor of geological and mineralogical sciences, professor, Honored Scientist of Azerbaijan, laboratory head of Institute of Geology of ANAS, deputy chairman of the Specialized Councils of the Academy of Sciences and Geology Institute,  Chair of Earth Sciences Section of the IAS AS H&E.
 • Gurbanova Cəmilə Fazil qizi, BEA-nın akademiki, Oksford Universitetinin Fəxri Professoru, Professor, tibb elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Elmi Tədqiqat “Mamalıq və Ginekologiya” İnstitutunun direktoru, “Ginekologiya və Perinatologiyanın inkişafına dəstək” Assosiyasiyasınin Prezidenti,  “Muasir Ginekologiya və Perinatologiyanın aktual məsələləri”  Elmi jurnalının baş redaktoru, Oksford Akademik Birliyi və Beynəlxalq Sokrates Komitəsi tərəfindən verilmiş “Name in Science” Mükafatının Laureatı, "Rosa Parasels" mükafatının qalibi. BEA AB-nin Səhiyyə və Biologiya Bölməsinin Sədri.
 • Gurbanova Jamilya Fazil, Academician of IAS, Honorary Professor of Oxford University, Professor, Doctor of Medical Sciences, Director of the Scientific Research Institute of Obstetrics and Gynecology of the Ministry of Health of the Republic of Azerbaijan, Head of the Scientific Journal "Current Issues of Modern Gynecology and Perinatology", President of the Association "Support to the Development of Gynecology and Perinatology". Laureate of the "Name in Science" Award, awarded by the Oxford Academic Association and International Socrates Committee, winner of the Rosa Parasels Award. Chairman of the Department of Medicine and Biology оf Azerbaijan Section of IAS.
 • Həsənzadə Nəriman Alməmməd oğlu - BEA-nın akademiki, Filologiya elmləri namizədi, professor, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi,  Azərbaycanın xalq şairi, Heydər Əliyev mükafatı laureatı, Milli Aviasiya Akademiyasının humanitar fənlər şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor.
 • Hasanzade Nariman Almammad – Academician of IAS, ​PhD on philological sciences, professor, Honored Art Worker of Azerbaijan, People's Poet of Azerbaijan, laureate of Heydar Aliyev Prize, Head of Humanitarian Sciences Department of National Aviation Academy, Doctor of Philology, Director of the Department of Humanitarian subjects of National Academy of Aviation, Doctor of philological science, Professor.
 • Quliyev Əyyub Salah oğlu BEA-nın akademiki, AMEA müxbir üzvi, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, AMEA  Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının baş elmi işçisi. BEA AB-nin Fizika və Riyaziyyat Elmləri bölməsinin sədri. 
 • Guluyev Ayyub Salah – Academician of IAS, ​ Corresponding Member of Azerbaijan National Academy of Sciences, Doctor of physical and mathematical sciences, Professor, leader of scientists of the Shemakha Astrophysical Observatory of NAS. Head of Section of physical and mathematical sciences of IAS AS H&E.
 • Əsgərov Şahlar Qaçay oğlu BEA-nın akademiki, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Elm Hadimi, Baki Dövlət Universitetinin Professoru. BEA AB-nin  Təhsil və gənc alimlər üzrə komissiyasının sədri.
 • Askerov Shahlar Gachay - Academician of IAS, ​ Doctor of physical and mathematical sciences, Professor, Honored Scientist of Azerbaijan, Professor of Baku State University. The chairman of the  Commission on Education and Young Scholars of IAS AS H&E.
 • Musayev Akif  Fərhad oğlu, BEA-nın akademiki, iqtisad elmləri doktoru. AMEA müxbir üzvü. Qafqaz Universitetinin (Gürcüstan) fəxri doktoru. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası– İqtisadiyyat İnstitutu – İqtisadi tədqiqatların riyazi təminatı şöbəsinin müdiri. 
 • Musayev Akif Farhad, Academician of IAS, ​ doctor of economical sciences. Corresponding member of ANAS. Honorary Doctor of Qafqaz University (Georgia). Azerbaijan National Academy of Sciences - Institute of Economics - Head of Economic Research Department.
 • Quvalov Abbas Abdurəhman oğluBEA-nın akademiki, texnika elmləri doktoru, professor,  AAK Ekspert Şurasının üzvü, “AKKORD” Sənaye İnvestisiya Korporasiyasının  Keyfiyyətin İdarə Edilməsi Departamentinin direktoru. BEA AB-nin memarlıq və inşaat elmləri bölməsinin  sədri,  BEA AB-nin Təltiflər komissiyasının sədri.
 • Quvalov Abbas Abdurahman, academician of IAS-AS, Doctor of technical sciences, Professor, member of the highest Attestation Commission of Azerbaijan, director of Quality Assurance Department of "AKKORD" Industrial Investment Corporation. BEA Chairman of the EU Architecture and Construction Sciences Section, Chairman of the Award Ceremony Comission of IAS AS H&E.
 • Musayev Sahib Kazım oğlu, BEA-nın akademiki, Tibb elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi, Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin (ADTU) professoru, ADTU Terapiya Klinikasının Revmatologiya-qastroenterologiya   şöbəsinin   müdiri,   AAK  müdafiə şurasının üzvü. BEA-nın “Elmi məruzələri” – Elmi toplusunun baş  redaktor müavini. 
 • ​Musayev Sahib Kazim Academician of IAS, ​ doctor of medical sciences, professor, honored scientist of Azerbaijan Republic, professor of Azerbaijan State Medical University (ADTU), head of rheumatology-gastroenterology department of ADTU Therapy Clinic, member of AAK defense council. Deputy Editor-in-Chief of Scientific Collections of BEA - Scientific Collection.
 • Məmmədov Afət Sadıq oğlu, BEA-nın akademiki, “Xalq qəzeti”-nin baş redaktorunun müavini, Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət  işçisi, SSRİ Jurnalistlər İttifaqının, hazırda Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü. BEA AB-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri, BEA-nın  “Elmi Məruzələri” – elmi  toplusunun  baş  redaktor müavini.
 • Mammadov Afat Sadig, Academician of IAS-AS, Deputy Editor-in-Chief of "KHALQ" newspaper, Honored Culture Worker of the Republic of Azerbaijan, Member of the Union of Journalists of the USSR, member of the Union of Journalists of Azerbaijan and the Union of Azerbaijani Writers.  Press service head of IAS-AS, deputy editor-in-chief of the Transactions of  IAS "Science Without Borders".
 • Şıxəliyev Yavər Şıxəli oğlu, BEA-nın akademiki, Azərbaycan Respublikasının əməkdar həkimi, tibb elmləri doktoru, professor,  Bakı şəhər Mərkəzi Vərəm   Dispanserinin baş həkimi, Bakı şəhərinin baş fizio-pulmanoloqu, AAK Ekspert Şurasının üzvü.    
 • Shikhaliyev Yaver ShikhaliAcademician of IAS-AS, Honored doctor of the Republic of Azerbaijan, Doctor of medical sciences, Professor, Chief doctor of Baku Central Tuberculosis Dispensary, Chief physiotherapist of Baku city, member of the Highest Attestation Commission of Azerbaijan,.
 • Göyçaylı Şövqi Yusifziya oğlu - BEA-nın akademiki, ​coğrafiya elmləri doktoru, professor, Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafi ekologiya kafedrasının müdiri, Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi, AAK Yer Elmləri üzrə Ekspert Şurasının üzvü.
 • Goychayli Shovgi Yusifziya oglu - Academician of IAS, ​Doctor of geographical sciences, professor, Head of Geographical Ecology Department of Baku State University, Honored Teacher of the Republic of Azerbaijan, Member of the Expert Council on Earth Sciences of the Supreme Attestation Commission under the President of the Republic of Azerbaijan.